تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / 350.000,000 رهن
2 خواب 2 سرویس 108 متر
350,000,000 تومان / 350.000,000 رهن
2 خواب 2 سرویس 108 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 109 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2 هفته

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3 هفته

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,900,000,000 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
3,900,000,000 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
150,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2 ماه
2 ماه

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,074,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 106 متر
3,074,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 106 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

380,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر
380,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 108 متر

رهن و اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
200,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره برج اسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 1000000
2 خواب 2 سرویس 115 متر
300,000,000 تومان / 1000000
2 خواب 2 سرویس 115 متر

رهن و اجاره برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
4 ماه

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,599,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 113 متر
2,599,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 113 متر
5 ماه

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,860,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
2,860,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
1 2 3 5