تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
5 ماه
5 ماه

فروش برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,250,000,000 تومان / متری 20,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
2,250,000,000 تومان / متری 20,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر

رهن و اجاره برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 116 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 116 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج آسمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,630,000,000 تومان / متری 14,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر
1,630,000,000 تومان / متری 14,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 114 متر

فروش در برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,566,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,566,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر

اجاره واحد در برج آسمان

اطراف دریاچه چیتگر

140 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
140 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره در برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 78 متر
80,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 78 متر
10 ماه
10 ماه

رهن کامل در برج آسمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن کامل برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

215,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
215,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

70,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
70,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره در برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

130,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 109 متر
130,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 109 متر

اجاره برج آسمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 75 متر
50,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
1 خواب 2 سرویس 75 متر
1 2 3 4