تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 ماه

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,429,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
3,429,000,000 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
3 ماه

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,794,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2,794,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 7,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,400,000,000 تومان / متری 22,2 تومان
3 خواب 2 سرویس 125 متر
3,400,000,000 تومان / متری 22,2 تومان
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 135 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 135 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
150,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
10 ماه
10 ماه

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
10 ماه

فروش در برج احرار الزمان

اطراف دریاچه چیتگر

1,890,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,890,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

میدان دریاچه

150,000,000 تومان / 3,100,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
150,000,000 تومان / 3,100,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
1 2