تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 ماه
4 ماه

فروش برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,250,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر
3,250,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج احرار در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,750,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر
3,750,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 125 متر
200,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 125 متر

رهن برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر

فروش برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,250,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر
4,250,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر

رهن برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر
460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر
8 ماه

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,429,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر
3,429,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر
9 ماه

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,794,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر
2,794,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 7,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 125 متر
100,000,000.00 تومان / 7,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 125 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,400,000,000.00 تومان / متری 22,2 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر
3,400,000,000.00 تومان / متری 22,2 تومان
3 تخت 2 حمام 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر
1 2 3