تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 هفته
3 هفته

فروش برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,400,000,000 تومان / متری 22,2 تومان
3 خواب 2 سرویس 125 متر
3,400,000,000 تومان / متری 22,2 تومان
3 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن و اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 135 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 135 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
150,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش در برج احرار الزمان

اطراف دریاچه چیتگر

1,890,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,890,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

میدان دریاچه

150,000,000 تومان / 3,100,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
150,000,000 تومان / 3,100,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,825,000,000 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
1,825,000,000 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,632,000,000 تومان / متری 13.6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر
1,632,000,000 تومان / متری 13.6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر
7 ماه
7 ماه

رهن برج احرار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
7 ماه
7 ماه

برج های احرار الزمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 125 متر
1,875,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 2
error: