تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه
3 ماه

فروش برج های ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
2,852,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,168,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 96 متر
3,168,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 96 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
2,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج ارکیده 11 در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,480,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 تخت 2 حمام 140 متر
4,480,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 تخت 2 حمام 140 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,441,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 111 متر
3,441,000,000.00 تومان / متری 31 میلیون
2 تخت 2 حمام 111 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,650,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
2,650,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,000,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
3,000,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,600,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 86 متر
2,600,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 86 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج ارکیده در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

4,170,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 139 متر
4,170,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 تخت 2 حمام 139 متر
5 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,700,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
2,700,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 1,400,000 اجاره
1 تخت 2 حمام 65 متر
200,000,000.00 تومان / 1,400,000 اجاره
1 تخت 2 حمام 65 متر
6 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,031,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 تخت 2 حمام 139 متر
4,031,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 تخت 2 حمام 139 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,300,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
2 تخت 2 حمام 87 متر
2,300,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
2 تخت 2 حمام 87 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج ارکیده در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,550,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
2 تخت 2 حمام 105 متر
2,550,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
2 تخت 2 حمام 105 متر

رهن و اجاره برج ارکیده در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 2,700,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 90 متر
200,000,000.00 تومان / 2,700,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 90 متر
1 2