تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
5 ماه

فروش برج امپریال در چیتگر

کوهک

7,310,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 تخت 2 حمام 170 متر
7,310,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 تخت 2 حمام 170 متر

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

6,630,000,000.00 تومان / متری 39 میلیون
3 تخت 2 حمام 170 متر
6,630,000,000.00 تومان / متری 39 میلیون
3 تخت 2 حمام 170 متر

فروش برج امپریال در چیتگر

کوهک

7,140,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 3 حمام 204 متر
7,140,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 3 حمام 204 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

4,317,500,000.00 تومان / متری 27,5 میلیون
3 تخت 4 حمام 157 متر
4,317,500,000.00 تومان / متری 27,5 میلیون
3 تخت 4 حمام 157 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج امپریال در منطقه 22

کوهک

2,750,000,000.00 تومان / متری 23,5میلیون
2 تخت 2 حمام 117 متر
2,750,000,000.00 تومان / متری 23,5میلیون
2 تخت 2 حمام 117 متر