تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
10 ماه

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,408,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
4,408,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر

فروش برج ایزدیار 1 در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,750,000,000.00 تومان / متری 15,2میلیون
2 تخت 2 حمام 115 متر
1,750,000,000.00 تومان / متری 15,2میلیون
2 تخت 2 حمام 115 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,420,000,000.00 تومان / متری 13,6 میلیون
2 تخت 2 حمام 105 متر
1,420,000,000.00 تومان / متری 13,6 میلیون
2 تخت 2 حمام 105 متر

مجتمع ایزدیار در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 150 متر
50,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 150 متر

اجاره برج ایزدیار منطقه 22

چیتگر

150,000,000.00 تومان / 2,200,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر
150,000,000.00 تومان / 2,200,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر

فاز 3 برج ایزدیار چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج ایزدیار اطراف دریاچه چیتگر

اظراف دریاچه چیتگر

50,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر
50,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر

اجاره برج ایزدیار منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 165 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 165 متر
1 سال

فروش برج ایزدیار فاز 3 در چیتگر

شهرک گلستان

3,952,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
3,952,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر

اجاره برج ساحل منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 130 متر
200,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 130 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ایزدیار در منطقه 22

شهرک گلستان

3,700,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 تخت 2 حمام 148 متر
3,700,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 تخت 2 حمام 148 متر

اجاره برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 165 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 165 متر