تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

6,050,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 2 حمام 121 متر
6,050,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 2 حمام 121 متر

رهن برج ترنج در چیتگر

کوهک

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 177 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 177 متر
1 سال

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

2,118,000,000.00 تومان / متری 17,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 121 متر
2,118,000,000.00 تومان / متری 17,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 121 متر
1 سال

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

2,100,000,000.00 تومان / متری 17,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
2,100,000,000.00 تومان / متری 17,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر

برج ترنج در منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال

فروش برج ترنج در چیتگر

کوهک

2,100,000,000.00 تومان / متری 17,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
2,100,000,000.00 تومان / متری 17,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر

برج ترنج در چیتگر

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج ترنج منطقه 22

کوهک

160,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر
160,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 124 متر