تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه
3 ماه

رهن برج لوکس دندانپزشکان کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 160 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 160 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج دندانپزشکان چیتگر

کوهک

300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 140 متر
300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 140 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

80,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 112 متر
80,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 112 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 112 متر
100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 112 متر

برج مروارید دندانپزشکان

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

فروش برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

2,170,000,000.00 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 140 متر
2,170,000,000.00 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 140 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج دندانپزشکان چیتگر

کوهک

280,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 140 متر
280,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 140 متر

رهن برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

245,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 122 متر
245,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 122 متر
2 سال
2 سال

فروش برج مروارید در منطقه 22

کوهک

1,224,000,000.00 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 102 متر
1,224,000,000.00 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 102 متر

رهن برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

270,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 127 متر
270,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 127 متر
2 سال
2 سال

فروش برج مروارید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,647,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 122 متر
1,647,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 122 متر
2 سال
2 سال

فروش برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

1,647,000,000.00 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 122 متر
1,647,000,000.00 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 122 متر

برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

فروش برج دندانپزشکان منطقه 22

بلوار کوهک

1,326,000,000.00 تومان
2 خواب 102 متر
1,326,000,000.00 تومان
2 خواب 102 متر