تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

رهن برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

420,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 116 متر
420,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 116 متر
7 ماه
7 ماه

رهن و اجاره برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 160 متر
460,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 160 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج صیاد اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 121 متر
2,900,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 121 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,710,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 157 متر
4,710,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 157 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,024,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 157 متر
5,024,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 157 متر
11 ماه
11 ماه

رهن برج صیاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 161 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 161 متر
12 ماه
12 ماه

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 157 متر
300,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 157 متر
12 ماه
12 ماه

رهن و اجاره برج صیاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 157 متر
250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 157 متر
1 سال
1 سال

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,170,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 144 متر
3,170,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 144 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 78 متر
280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 78 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 157 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 157 متر
1 سال
1 سال

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,220,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 161 متر
3,220,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 161 متر
1 سال
1 سال

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,600,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 144 متر
2,600,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 144 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

30,000,000.00 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 144 متر
30,000,000.00 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 144 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج صیاد شیرازی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 114 متر
80,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 114 متر
1 2