تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج صیاد اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,900,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 121 متر
2,900,000,000 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 2 سرویس 121 متر
2 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,710,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر
4,710,000,000 تومان / متری 30 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر
3 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,024,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر
5,024,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن برج صیاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 161 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 161 متر

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
300,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن و اجاره برج صیاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
250,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,170,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر
3,170,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر

رهن و اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 78 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 78 متر

رهن و اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 157 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 157 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,220,000,000 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 2 سرویس 161 متر
3,220,000,000 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 2 سرویس 161 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,600,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر
2,600,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر
10 ماه
10 ماه

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر
30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر
11 ماه
11 ماه

اجاره برج صیاد شیرازی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

فروش برج صیاد شیرازی منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,500,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 186 متر
2,500,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 186 متر

اجاره برج صیاد دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

85,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
85,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
1 2