تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه
7 ماه

فروش برج مهتاب در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,696,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 154 متر
3,696,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
3 خواب 154 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج مهتاب در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,081,000,000.00 تومان / متری 26.5 میلیون
3 خواب 154 متر
4,081,000,000.00 تومان / متری 26.5 میلیون
3 خواب 154 متر

برج مهتاب 1

مرواریدشهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
8 ماه
8 ماه

فروش برج مهتاب در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,875,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 155 متر
3,875,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 155 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج مهتاب در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,850,000,000.00 تومان / متری 25میلیون
3 خواب 154 متر
3,850,000,000.00 تومان / متری 25میلیون
3 خواب 154 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج مهتاب در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,380,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 130 متر
3,380,000,000.00 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 130 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج مهتاب در منطقه 22

مروارید شهر

3,400,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 170 متر
3,400,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 170 متر