تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برجهای هانا در چیتگر

شهرک راه آهن،بلوار هاشم زاده جنوبی املاک۴۰۳۰

550.00 تومان
124 متر
550.00 تومان
124 متر
7 ماه
7 ماه

رهن و اجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 138 متر
550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 138 متر
8 ماه

فروش برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

5,520,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 خواب 138 متر
5,520,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 خواب 138 متر

رهن واجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 135 متر
250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 135 متر
8 ماه
8 ماه

رهن و اجاره برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

300,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 136 متر
300,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 136 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

4,921,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 133 متر
4,921,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 133 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج دوقلو هانا در چیتگر

شهرک گلستان

4,884,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 132 متر
4,884,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 132 متر
10 ماه
10 ماه

رهن و اجاره برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

350,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 130 متر
350,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 130 متر
2 سال
2 سال

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

2,250,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 125 متر
2,250,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 125 متر
2 سال
2 سال

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,798,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
3 خواب 124 متر
1,798,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
3 خواب 124 متر
2 سال
2 سال

فروش برج هانا در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,112,000,000.00 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 128 متر
2,112,000,000.00 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 128 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 124 متر
100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 124 متر
2 سال
2 سال

فروش برج هانا در شهرک گلستان

شهرک گلستان

1,798,000,000.00 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 124 متر
1,798,000,000.00 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 124 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج هانا شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 128 متر
100,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 128 متر
2 سال
2 سال

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,728,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 108 متر
1,728,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 108 متر
1 2