تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برجهای هانا در چیتگر

شهرک راه آهن،بلوار هاشم زاده جنوبی املاک۴۰۳۰

550.00 تومان
1 حمام 124 متر
550.00 تومان
1 حمام 124 متر

رهن و اجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر
550,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 138 متر
5 ماه

فروش برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

5,520,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر
5,520,000,000.00 تومان / متری 40 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر

رهن واجاره برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر
250,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر

رهن و اجاره برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

300,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 136 متر
300,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 136 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

4,921,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 تخت 2 حمام 133 متر
4,921,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 تخت 2 حمام 133 متر
6 ماه

فروش برج دوقلو هانا در چیتگر

شهرک گلستان

4,884,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 تخت 2 حمام 132 متر
4,884,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
3 تخت 2 حمام 132 متر

رهن و اجاره برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

350,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 130 متر
350,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 130 متر
1 سال

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

2,250,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر
2,250,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 تخت 2 حمام 125 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,798,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 124 متر
1,798,000,000.00 تومان / متری 14,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 124 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هانا در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,112,000,000.00 تومان / متری 16,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 128 متر
2,112,000,000.00 تومان / متری 16,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 128 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 124 متر
100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 124 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هانا در شهرک گلستان

شهرک گلستان

1,798,000,000.00 تومان / متری 14.5 میلیون
3 تخت 2 حمام 124 متر
1,798,000,000.00 تومان / متری 14.5 میلیون
3 تخت 2 حمام 124 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج هانا شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 128 متر
100,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 128 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,728,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
2 تخت 2 حمام 108 متر
1,728,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
2 تخت 2 حمام 108 متر
1 2