تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

3,365,500,000 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
3,365,500,000 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

2,921,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2,921,000,000 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

2,300,000,000 تومان / متری 18,1 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2,300,000,000 تومان / متری 18,1 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

2,400,000,000 تومان / متری 18,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2,400,000,000 تومان / متری 18,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

2,150,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
2,150,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
7 ماه
7 ماه

برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

1,970,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1,970,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

1,792,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
1,792,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر

اجاره برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

190,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر
190,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج هواپیمایی آسمان چیتگر

کوهک

1,240,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 91 متر
1,240,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 91 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری چیتگر

کوهک

1,848,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
1,848,000,000 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

1,728,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
1,728,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر

اجاره برج هواپیمایی کشوری چیتگر

کوهک

170,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
170,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
1 2