تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / 15.000.000اجاره
3 خواب 2 سرویس 190 متر
350,000,000 تومان / 15.000.000اجاره
3 خواب 2 سرویس 190 متر

رهن و اجاره برج پاریز درچیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن و اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 170 متر
350,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 170 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,100,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر
2,100,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 116 متر

اجاره برج پاریز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 160 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 160 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج پاریز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,960,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1,960,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,989,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 117 متر
1,989,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 117 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,733,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1,733,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,200,000,000 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر
3,200,000,000 تومان / متری 20 میلیون
3 خواب 2 سرویس 160 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,990,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر
1,990,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 117 متر

اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 180 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 180 متر

فروش برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,980,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 181 متر
3,980,000,000 تومان / متری 22 میلیون
3 خواب 2 سرویس 181 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,734,000,000 تومان / متری 16.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1,734,000,000 تومان / متری 16.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

120,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
120,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

40,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 106 متر
40,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 106 متر
1 2