تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج 12 فروردین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 135 متر
5 ماه

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
5 ماه

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر
6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر

رهن و اجاره برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 135 متر
150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 135 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,776,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
5,776,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
6 ماه

فروش برج 12 فروردین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 152 متر
6 ماه

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر
6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,510,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر
5,510,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر

رهن و اجاره برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 136 متر
100,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 136 متر

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000.00 تومان / 5,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 145 متر
140,000,000.00 تومان / 5,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 145 متر
1 سال

فروش برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,970,000,000.00 تومان / متری 14,6 میلیون
3 تخت 2 حمام 135 متر
1,970,000,000.00 تومان / متری 14,6 میلیون
3 تخت 2 حمام 135 متر

برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر
300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر

رهن برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر
300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 135 متر

فروش برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,295,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر
2,295,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر