تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش برج 12 فروردین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 135 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 135 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر
5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 145 متر
6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 145 متر
8 ماه
8 ماه

رهن و اجاره برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 خواب 135 متر
150,000,000.00 تومان / 11,000,000 اجاره
2 خواب 135 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,776,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر
5,776,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج 12 فروردین در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر
5,800,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 152 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 145 متر
6,525,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 خواب 145 متر

فروش برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,510,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 145 متر
5,510,000,000.00 تومان / متری 38 میلیون
3 خواب 145 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 136 متر
100,000,000.00 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 136 متر

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000.00 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 145 متر
140,000,000.00 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 145 متر
2 سال
2 سال

فروش برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,970,000,000.00 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 135 متر
1,970,000,000.00 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 135 متر

برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر

رهن برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
2 سال
2 سال

فروش برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,295,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر
2,295,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر