تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش زمین منطقه22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش زمین در چیتگر

شهرک گلستان

18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر
18,000,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
300 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر
12,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
210 متر
4 ماه
4 ماه

فروش زمین کلنگی

شهرک گلستان

19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 63 میلیون
300 متر

فروش بنای کلنگی در مطقه 22

شهرک گلستان

17,000,000,000.00 تومان / متری 85 میلیون
200 متر
17,000,000,000.00 تومان / متری 85 میلیون
200 متر

فروش زمین در چیتگر

شهرک گلستان

36,000,000,000.00 تومان / متری 120 میلیون
300 متر
36,000,000,000.00 تومان / متری 120 میلیون
300 متر

فروش زمین کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

36,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر
36,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر

فروش واحد کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

22,000,000,000.00 تومان / متری 74 میلیون
300 متر
22,000,000,000.00 تومان / متری 74 میلیون
300 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

27,000,000,000.00 تومان / متری 54 میلیون
500 متر
27,000,000,000.00 تومان / متری 54 میلیون
500 متر

فروش واحد کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
300 متر
21,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
300 متر

فروش زمین در چیتگر

شهرک گلستان

35,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر
35,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
500 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

19,000,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
300 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 65 میلیون
300 متر

فروش بنای کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

48,000,000,000.00 تومان / متری 95 میلیون
500 متر
48,000,000,000.00 تومان / متری 95 میلیون
500 متر

فروش بنای کلنگی در منطقه 22

شهرک گلستان

35,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
1 تخت 2 حمام 500 متر
35,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
1 تخت 2 حمام 500 متر

فروش زمین در منطقه 22

شهرک گلستان

70,000,000,000.00 تومان / متری 140 میلیون
500 متر
70,000,000,000.00 تومان / متری 140 میلیون
500 متر