حمل و نقل عمومی منطقه 22

حمل و نقل عمومی منطقه 22 : ایستگاه مترو ورداورد، ایرانخودرو و چیتگر و اتوبوسرانی و تاکسیرانی منطقه 22 ، برخلاف تصور عموم، حمل و نقل را برای مردم این منطقه بسیار راحت کرده است.

 

لیست مسیرهای اتوبوسرانی منطقه 22 تهران

 

حمل و نقل عمومی منطقه 22 خط اتوبوسرانی ایران خودرو-شهرک شهرداری-کدخط21-22 مبدا:متروی ایران خودرو-مقصد:شهرک شهرداری-تعداد اتوبوس:3-طول مسیر در منطقه 1 کیلومتر ساعت کار 5 صبح الی22:40
خط اتوبوسرانی پایانه هوانیروز – متروی چیتگر-کدخط12 مبدا:پایانه هوانیروز-مقصد:متروی چیتگر-تعداد اتوبوس:8-تعداد ایستگاه در منطقه: 29 ؛ پولی ؛ طول مسیر در منطقه 22 : 8.5 کیلومتر ؛ ساعات کار 5 صبح الی 22:40
خط اتوبوسرانی دهکده المپیک – متروی صادقیه-کدخط12-8 مبدا:دهکده المپیک-مقصد:متروی صادقیه-تعداد اتوبوس:24-تعداد ایستگاه در منطقه: 9 ؛ بلیطی ؛ طول مسیر در منطقه 22 : 2.8 کیلومتر ؛ ساعات کار 5 صبح الی 22:40
خط اتوبوسرانی شرکت واحد-کدخط33-8 مبدا:شهرک دانشگاه شریف-مقصد:شهرک شهرداری-تعداد اتوبوس:2-بلیطی
خط اتوبوسرانی شهرک دانشگاه شریف – متروی وردآورد-کد مبدا:شهرک دانشگاه شریف-مقصد:متروی وردآورد-تعداد اتوبوس:2-تعداد ایستگاه در منطقه: 5 ؛ طول مسیر در منطقه 22 : 10 کیلومتر ؛ ساعات کار 5 صبح الی 22:40
خط اتوبوسرانی شهرک شهید باقری – شهرزیبا-کد خط19-22 مبدا:شهرک شهید باقری-مقصد:شهر زیبا-تعداد اتوبوس:11-تعداد ایستگاه در منطقه: 34 ؛ بلیطی ؛ طول مسیر در منطقه 22 : 9 کیلومتر ؛ ساعات کار 5 صبح الی 22:40
خط اتوبوسرانی شهرک شهید باقری-متروی ایران خودرو-کد مبدا:شهرک شهید باقری-مقصد:متروی ایران خودرو-تعداد اتوبوس:4-در منطقه 22 طول مسیر 7 کتعداد اتوبوس:4-پولی(5یلومتر ساعت کار 5 صبح الی22:40
خط اتوبوسرانی شهرک شهید باقری-متروی چیتگر-کدخط15-2 مبدا:شهرک شهید باقری-مقصد:متروی چیتگر-تعداد اتوبوس:8-تعداد ایستگاه در منطقه 31 طول مسیر 10 کیلومتر ساعت کار 5 صبح الی22:40
خط اتوبوسرانی شهید باقری-متروی صادقیه -کدخط13-1 مبدا:شهرک شهید باقری-مقصد:متروی صادقیه-تعداد اتوبوس:11-تعداد ایستگاه در منطقه: 33 ؛ بلیطی ؛ طول مسیر در منطقه 22 : 9 کیلومتر ؛ ساعات کار 5 صبح الی 22:40
خط اتوبوسرانی متروی چیتگر – پارک چیتگر-کدخط11-22 مبدا:متروی چیتگر-مقصد:پارک چیتگر-فقط روزهای تعطیل(تابستان)
خط اتوبوسرانی متروی چیتگر-خیابان شریعتی-کدخط6-1 مبدا:متروی چیتگر-مقصد:بزرگراه همت خیابان شریعتی-تعداد اتوبوس:22-خصوصی-خیابان شریعتی- تعداد ایستگاه در منطقه 14 طول مسیر در منطقه 6/5 کیلومتر ساعت کار 5 صبح الی22:40
خط اتوبوسرانی متروی چیتگر-مقصد:شهرک دانشگاه-کدخط14 مبدا:متروی چیتگر-مقصد:شهرک دانشگاه-تعداد اتوبوس:5-تعداد ایستگاه در منطقه: – ؛ بلیطی ؛ طول مسیر در منطقه 22 : 1.5 کیلومتر ؛ ساعات کار 5 صبح الی 22:40
خط اتوبوسرانی متروی ورد اورد -شهرک ورد اورد-کدخط17 مبدا:متروی وردآورد-مقصد:شهرک وردآورد-تعداد اتوبوس:4-تعداد ایستگاه در منطقه 2 طول مسیر در منطقه 1:22 کیلومتر ساعت کار 5 صبح الی22:40
خط اتوبوسرانی میدان المپیک – متروی چیتگر-کدخط13-22 مبدا:دهکده المپیک-مقصد:متروی چیتگر-تعداد اتوبوس:4-تعداد ایستگاه در منطقه: 15 ؛ بلیطی ؛ طول مسیر در منطقه 22 : 6 کیلومتر ؛ ساعات کار 5 صبح الی 22:40
خط اتوبوسرانیپایانه هوانیروز-میدان ازادی-کدخط22-22

حمل و نقل عمومی منطقه 22

مبدا:پایانه هوانیروز-مقصد:میدان آزادی-تعداد اتوبوس:18-بلیطی تعداد ایستگاه در منطقه 37 طول مسیر در منطقه 12/5 کیلومتر ساعت کار 5 صبح الی22:40

لیست مسیرهای تاکسیرانی منطقه 22 تهران

عنوان آدرس تلفن توضیحات
 حمل و نقل عمومی منطقه 22 خط تاکسیرانی میدان المپیک-انتهای بلوار گلها-کدخط: مبدا:میدان المپیک-مقصد:انتهای بلوار گلها-مسیر:بلوار صدرا-میدان امیر کبیر-بلوار امیر کبیر-میدان گلهاتاانتها-تعداد تاکسی: 10 طول مسیر در منطقه 2/3 کیلومتر
خط تاکسیرانی میدان المپیک-شهرک شهید باقری مبدا:میدان المپیک-مقصد:شهرک شهید باقری-مسیر:میدان المپیک-بلوار دهکده-بزرگراه همت-شهرک شهید باقری-تعداد تاکسی:متغیر طول مسیر در منطقه 5/9 کیلومتر
خط تاکسیرانی میدان المپیک-شهرک گلستان-کدخط:132 مبدا:میدان المپیک-مقصد:شهرک گلستان(سروستان دهم)-مسیر:بلوار صدرا-میدان امیر کبیر-خیابان امیرکبیر-بلوار کاج-بلوار اقاقیا-تعداد تاکسی:28 طول مسیر در منطقه 5 کیلومتر
خط تاکسیرانی میدان المپیک-میدان ازادی-کدخط:227 مبدا:میدان المپیک-مقصد:میدان آزادی-مسیر:بلوار دهکده-بلوار شرقی استادیوم-آزادراه تهران-کرج-شهرک اکباتان-جاده مخصوص کرج-تعداد تاکسی:48 طول مسیر در منطقه 7/4 کیلومتر
خط تاکسیرانی میدان دهکده-متروی صادقیه-کدخط641 مبدا:میدان دهکده-مقصد:مترو صادقیه-مسیر:بلوار دهکده-بزرگراه رسالت-میدان علامه-بزرگراه آیت الله کاشانی- تاکسی:27طول مسیر در منطقه 7/2
خط تاکسیرانی میدان دهکده-میدان صادقیه-کدخط:129 مبدا:میدان دهکده-مقصد:میدان صادقیه-مسیر:بلواردهکده-بزرگراه رسالت-تقاطع آسیا-آیت الله کاشانی-تعداد تعدادتاکسی: 34طول مسیر در منطقه 7/2 کیلومتر
خط تاکسیرانی میدان المپیک-متروی چیتگر مبدا:میدان المپیک-مقصد:متروی چیتگر-مسیر:مقصد با توجه به نیاز مسافران متغیر میباشد-تعداد تاکسی:متغیر طول مسیر در منطقه 5/5 کیلومتر
خط تاکسیرانی میدان امیر کبیر-انتهای بلوار کوهک -کد مبدا:میدان امیر کبیر-مقصد:انتهای کوهک(سه راهی پارس خودرو)-مسیر:بلوار کوهک-تعداد تاکسی:13 طول مسیر در منطقه 8/3 کیلومتر
خط تاکسیرانی میدان دهکده-شهر زیبا-کدخط123 مبدا:میدان دهکده-مقصد:شهر زیبا-مسیر:بلوار دهکده-بزرگراه رسالت-بلوار تعاون-تعداد تاکسی:14 طول مسیر در منطقه 7/2 کیلومتر