تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج یاس در چیتگر

کوهک

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن و اجاره برج یاس در چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
300,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر

رهن و اجاره برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

350,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
350,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر

رهن و اجاره برج مهستان در چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
300,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر

رهن برج بیمه اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

360,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر
360,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر

رهن برج نیلوفر در چیتگر

کوهک

430,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
430,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر
520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر

رهن برج مدیران شهرداری در چیتگر

کوهک

400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 100 متر
400,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 100 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره برج پاریز درچیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر
400,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 157 متر

رهن برج امین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

رهن برج مدیا در چیتگر

کوهک

500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 136 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 136 متر

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
500,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر

رهن برج حکیم نظامی در چیتگر

کوهک

420,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
420,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 2 3 20