تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج مجلل دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 140 متر

رهن واحد دربرجهای دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 99 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 99 متر

رهن واحد دوخواب منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 135 متر

رهن واحد اداری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
110 متر

رهن برج لوکس دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 225 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 225 متر

رهن واحد 3 خوابه برجهای دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 125 متر
2 هفته
2 هفته

رهن برج شخصی ساز آترا کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 125 متر

رهن مغازه شهرک گلستان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
55 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
55 متر

رهن برجهای دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 127 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 127 متر

رهن برج زیتون کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر

رهن برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 190 متر

رهن برج تعزیرات منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر

رهن برج لوکس دندانپزشکان کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 160 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 1 حمام 160 متر

رهن واحد 110 متری مجتمع بنفشه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر

رهن110 متر 2 خواب چیتگر

شهرک گلستان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
1 2 3 30